O léčbě CHOPN

Léčba chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) na podkladě deficitu alfa-1 antitrypsinu (AAT).

Léčba CHOPN na podkladě deficitu AAT se řídí obecnými pravidly pro klasickou CHOPN. Vedle základních léčebných principů lze navíc v přesně určených případech uvažovat o tzv. augmentační léčbě, tedy dodávání náhradního AAT, který je vyráběn z krevní plazmy zdravých dárců. Tento specifický způsob léčby bude popsán na závěr ve zvláštní kapitole.

CHOPN je chronickým pozvolna se zhoršujícím onemocněním, jehož vyléčení není v současné době možné. CHOPN vede bohužel k omezení pohybových aktivit, invaliditě a velmi často i předčasnému úmrtí. Jeho léčba je tudíž zaměřena na zmírnění příznaků onemocnění, zlepšení míry fyzických aktivit, snížení rizika hospitalizace a prodloužení života. Léky užívané k léčbě CHOPN nejsou příliš účinné a proto musí být léčba komplexní a obsahovat i režimová opatření a nelékové postupy.

Léčba CHOPN se skládá z několika základních součástí, přičemž žádná z nich by neměla být opomíjena či vynechána.

1) Režimová opatření v léčbě CHOPN

a) zanechání kouření
b) očkování
c) pohybové aktivity

2) Farmakologická léčba (podávání léků)

a) obecná bronchodilatační léčba
b) cílená/protizánětlivá léčba

3) Nefarmakologická léčba

a) chirurgické zákroky
b) bronchoskopické zákroky

4) Dlouhodobá domácí oxygenoterapie

5) Transplantace plic

6) Podpůrná léčba v terminálních (závěrečných) stádiích onemocnění

Všechny jmenované součásti léčby jsou stejně důležité pro komplexní péči o pacienty s CHOPN, většina z nich se používá v kombinaci, některé jsou vázány na zvláštní situace či stádia onemocnění. Ačkoliv jsou všechna zmíněná opatření považována za přínosná, pouze některá z nich mají jasně prokázaný vliv na délku přežití nositelů tohoto onemocnění.